O autorze
Jan Guz – urodzony w 1956 roku. Przygotowanie techniczne – obróbka skrawaniem, wykształcenie wyższe – magister nauk politycznych, podyplomowe studium menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował zawodowo m.in. jako wychowawca młodzieży OHP, następnie jako główny mechanik, kierownik działu mechanicznego, współzarządzał wieloma przedsiębiorstwami. Przewodniczący struktur terenowych OPZZ. Ukończył wiele kursów, m. in. kurs dla trenerów z zakresu ubezpieczeń społecznych, kurs nadzoru właścicielskiego, szkolenie pedagogiczne dla wykładowców i instruktorów. W latach 1997-2004 wiceprzewodniczący OPZZ, a od kwietnia 2004 roku do chwili obecnej przewodniczący OPZZ. W okresie pracy zawodowej pełnił wiele funkcji społecznych. Był m. in. radnym samorządu terytorialnego, wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, członkiem Rady Nadzorczej Oddziału ZUS, członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka Studiów i Kształcenia Zawodowego. Jako przewodniczący OPZZ w 2004 roku zostaje powołany na funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jest członkiem międzynarodowych organizacji związkowych EKZZ i MKZZ. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej i gospodarczej.

List do ministra skarbu: Odwołać Zagórowskiego!

Szanowny Panie Ministrze. W związku z postulatem Pana Ministra dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., pragnę zauważyć, że działanie to jest dalece niewystarczające, aby uzdrowić sytuację w spółce. Warunkiem koniecznym przywrócenia pokoju społecznego i wznowienia wydobycia węgla jest spełnienie ważnego oczekiwania strajkujących tj. odwołania przez radę nadzorczą prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., który jest odpowiedzialny za konflikt w JSW S.A.

Każdego dnia JSW S.A. ponosi wymierne straty finansowe w wysokości 27 mln zł, a kolejne dni strajku pogarszają i tak trudną sytuację finansową kopalni. Rosnące zaniepokojenie pracowników, odbiorców węgla i akcjonariuszy prowadzi do utraty pozycji wiarygodnego pracodawcy i partnera. Od dnia debiutu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2011 roku, jej akcje potaniały aż o ponad 80 proc., co uprawnia wszystkich akcjonariuszy - w tym Pana Ministra - do wystawienia prezesowi JSW S.A. oceny niedostatecznej z kierowania spółką i pokazania mu czerwonej kartki. Bez wątpienia ponosi on odpowiedzialność za obecną sytuację - do czego zresztą przyznał się publicznie - ponieważ w okresie spadku cen węgla na światowych rynkach nie przedstawił wiarygodnej, skutecznej i - co najważniejsze - akceptowanej społecznie strategii przeciwdziałania stratom na sprzedaży.

W obecnej sytuacji konieczna jest zdecydowana reakcja większościowego właściciela, którym jest Minister Skarbu Państwa. Jest jeszcze szansa na opanowanie kryzysu zanim strajk przybierze bardziej radyklane formy i dojdzie do najgorszego wariantu dla JSW S.A. tj. utraty płynności finansowej. Dalsze zwlekanie przez Pana Ministra z podjęciem rozsądnej i oczekiwanej przez strajkujących decyzji o odwołaniu prezesa zarządu czynią Ministra Skarbu Państwa współodpowiedzialnym za przyszłe zdarzenia i utratę szansy na szybkie wznowienie rozmów, zakończenie akcji strajkowej i odrobienie strat - co deklarują wszyscy pracownicy.

W ocenie strajkujących misja prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dobiegła końca, dlatego wnoszę do Pana Ministra o poważne potraktowanie tej opinii przy podejmowaniu dalszych decyzji dotyczących JSW S.A. – dla dobra spółki i jej pracowników.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...